Barakka Károly EV.
Székhely: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 253
Adószám: 68920221-1-33

ADATKÉRŐ LAP
HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

AZ ÉRINTETT ADATAI

Név
Lakcím
Szem.ig.szám
TAJ kártya szám
E-mail cím
Telefonszám

A TÁRSASÁG ADATAI

Az adatkezelő neve, címe (postai cím is)
Barakka Károly EV. 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 253 Adószám: 68920221-1-33
Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség)
Barakka Károly EV. Telefon: +36 70 770 7660 e-mail:
Az adatkezelő honlapja
www.mohikan-vizitura.hu
Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás
(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés célja
Szolgáltatás igénybevétele és az ahhoz kapcsolódó ügymenet
A személyes adatok címzettje(i)
Adatkezelő
Adatfeldolgozó igénybevétele (név, cím)
Harmadik fél bevonása nélkül
Adattovábbítás ténye, címzettje
Nincs adattovábbítás
A személyes adatok tárolásának időtartama
A szolgáltatás teljesüléséig, de maximum egy év
További információ

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van
a) kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az e-mail címen.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására nem köteles. Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: helyszíni adatpótlás, hosszabb várakozási idő.
További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján (mohikan-vizitura.hu) a láblécben található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: Advédelmi tájékoztató

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.